Disclaimer en Privacy Policy Eline Fransen Jewelry Design

De hiernavolgende informatie is van toepassing op ieder gebruik van de Website door iedere gebruiker daarvan (hierna de “Gebruiker”) en in het algemeen op alle handelsactiviteiten van Eline Fransen Jewelry Design en iedere (weze het contractuele) verhouding met een klant, een potentiële klant en/of contactpersoon van Eline Fransen Jewelry Design (hierna eveneens benoemd als een “Gebruiker”). De website www.elinefransen.be (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door Eline Fransen Jewelry Design (Amerikalei 71 bus 0, 2000 ANTWERPEN, KBO nr./BTW BE 0834.395.978, www.elinefransen.com,Tel.: +32(0)479.26.78.75, e-mail: info@elinefransen.be).

 • Gebruik van de Website en beperking van aansprakelijkheid

De gegevens van de Website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden in het kader van de ondernemingsactiviteiten van Eline Fransen Jewelry Design. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies aan de Gebruiker van de website worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en Eline Fransen Jewelry Design kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie van welke aard dan ook (bijvoorbeeld de correctheid van prijzen of de beschikbaarheid van producten). Informatie die van essentieel belang is voor de Gebruiker van de website dient desgevallend op haar juistheid te worden nagegaan bij Eline Fransen Jewelry Design of de betreffende aanbieder.

De inhoud van de Website kan (desgevallend regelmatig) aangepast worden en Eline Fransen Jewelry Design behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder bijzondere mededeling.

De inhoud van de Website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software enz. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Eline Fransen Jewelry Design of aan derden die het gebruik ervan aan Eline Fransen Jewelry Design hebben toegestaan. De Gebruiker is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze Website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Eline Fransen Jewelry Design.

Eline Fransen Jewelry Design kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de Gebruiker.

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en Eline Fransen Jewelry Design is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt of voor de informatie die daarop voorkomt. Eline Fransen Jewelry Design is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

 • Privacybeleid Eline Fransen Jewelry Design

Eline Fransen Jewelry Design hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die Eline Fransen Jewelry Design toelaten een persoon als dusdanig te identificeren. Langs deze weg informeert Eline Fransen Jewelry Design over de persoons- en andere gegevens die Eline Fransen Jewelry Design verzamelt, bewaart en verwerkt. Eline Fransen Jewelry Design behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder individuele verwittiging. Zulke wijzigingen zullen telkens op de Website aangekondigd worden. De behandeling, bewaring en/of de verwerking van persoonsgegeven is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (bekend als ‘General data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om zich bij Eline Fransen Jewelry Design te bevragen over de persoonsgegevens die Eline Fransen Jewelry Design verwerkt, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met Eline Fransen Jewelry Design deze gegevens kan delen. Voor meer informatie of vragen over het (privacy-)beleid van Eline Fransen Jewelry Design kan de Gebruiker contact opnemen met Eline Fransen Jewelry Design op gdpr@elinefransen.be.

De Gebruiker heeft recht op informatie over de opgeslagen gegevens en inzage daarin, evenals op aanpassing, rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van persoonsgegevens dan wel om de beperking van de verwerkingen verzoeken. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Tenzij de Gebruiker om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, kan Eline Fransen Jewelry Design de verzamelde persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar jaar nadat de Gebruiker is afgemeld als klant, zich zelf heeft afgemeld als klant dan wel na afloop van het laatste contact vanwege de Gebruiker (maar gewoonlijk bewaart Eline Fransen Jewelry Design de persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

Om haar dienstverlening te realiseren en optimaliseren, kan Eline Fransen Jewelry Design de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker vragen, verzamelen en/of verwerken:

 • Naam en voornaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ondernemingsnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • het IP-adres van de Gebruiker, de datum en tijd van zijn of haar bezoek aan de Website;

De Gebruiker is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan Eline Fransen Jewelry Design dan wel ter beschikking stelt op of via de Website.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Eline Fransen Jewelry Design verzameld voor de volgende doelstellingen en verwerkingen en op de vermelde grondslagen:

 • Zodat Eline Fransen Jewelry Design contact kan opnemen met de Gebruiker voor vragen, het in behandeling nemen van opmerkingen en/of het uitvoeren van bestellingen of opdrachten;
 • Het verzenden van orderbevestigingen, facturen of betalingsverzoeken en andere informatie of documenten dan wel het stellen van vragen gerelateerd aan het bestaan, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst met Eline Fransen Jewelry Design;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het voorkomen van fraude;
 • Om de dienstverlening van Eline Fransen Jewelry Design te verbeteren;
 • Voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van informatie over de producten en diensten die Eline Fransen Jewelry Design aanbiedt, over evenementen die Eline Fransen Jewelry Design organiseert of waaraan Eline Fransen Jewelry Design deelneemt, met het oog op het aankondigen van acties en/of het formuleren van aanbiedingen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens. Andere persoonsgegevens worden onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (zoals benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Eline Fransen Jewelry Design of één van de door Eline Fransen Jewelry Design aangestelde verwerkers of om de verstrekte persoonsgegevens door Eline Fransen Jewelry Design te laten overdragen aan de Gebruiker zelf of in opdracht van de Gebruiker direct aan een derde. Om de identiteit van de Gebruiker in zulke gevallen te controleren vraagt Eline Fransen Jewelry Design om een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker mee te sturen (waarbij wordt aangeraden om de pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat).

Eline Fransen Jewelry Design neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Persoonsgegevens worden alleen door dienstverleners van Eline Fransen Jewelry Design geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang toe moeten hebben. Dienstverleners van Eline Fransen Jewelry Design worden in voorkomend geval aan een geheimhoudingsplicht onderworpen. De volgende derden/dienstverleners kunnen in voorkomend geval kennisnemen van persoonsgegevens: sociaal secretariaat, accountant, juridisch adviseur, ICT-dienstverlener.  Indien de verwerking van persoonsgegevens door Eline Fransen Jewelry Design geheel of gedeeltelijk is uitbesteed aan een derde, dan gebeurt dit krachtens een passende bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst waarin het doel van de verwerking is vastgelegd en afspraken worden gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Voor enige klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan de Gebruiker contact opnemen met Eline Fransen Jewelry Design op het e-mailadres gdpr@elinefransen.be. Bovendien heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.