Disclaimer en Privacy Policy Franel bv

De hiernavolgende informatie is van toepassing op ieder gebruik van de Website door iedere gebruiker daarvan (hierna de “Gebruiker”) en in het algemeen op alle handelsactiviteiten van Franel bv en iedere (weze het contractuele) verhouding met een klant, een potentiële klant en/of contactpersoon van Franel bv (hierna eveneens benoemd als een “Gebruiker”). De website www.elinefransen.be (hierna de “Website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door Franel bv (Amerikalei 71 bus 101, 2000 ANTWERPEN, KBO nr./BTW BE 1006.448.343, www.elinefransen.com, Tel.: +32(0)479.26.78.75, e-mail: info@elinefransen.be).

 • Gebruik van de Website en beperking van aansprakelijkheid

De gegevens van de Website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden in het kader van de ondernemingsactiviteiten van Franel bv. De informatie op de Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies aan de Gebruiker van de website worden beschouwd. Het gebruik ervan is op eigen risico en Franel bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie van welke aard dan ook (bijvoorbeeld de correctheid van prijzen of de beschikbaarheid van producten). Informatie die van essentieel belang is voor de Gebruiker van de website dient desgevallend op haar juistheid te worden nagegaan bij Franel bv of de betreffende aanbieder.

De inhoud van de Website kan (desgevallend regelmatig) aangepast worden en Franel bv behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder bijzondere mededeling.

De inhoud van de Website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software enz. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Franel bv of aan derden die het gebruik ervan aan Franel bv hebben toegestaan. De Gebruiker is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze Website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door Franel bv.

Franel bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze, aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de Gebruiker.

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en Franel bv is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt of voor de informatie die daarop voorkomt. Franel bv is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

 • Privacybeleid Franel bv

Franel bv hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn gegevens die Franel bv toelaten een persoon als dusdanig te identificeren. Langs deze weg informeert Franel bv over de persoons- en andere gegevens die Franel bv verzamelt, bewaart en verwerkt. Franel bv behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder individuele verwittiging. Zulke wijzigingen zullen telkens op de Website aangekondigd worden. De behandeling, bewaring en/of de verwerking van persoonsgegeven is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (bekend als ‘General data Protection Regulation’ of ‘GDPR’) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om zich bij Franel bv te bevragen over de persoonsgegevens die Franel bv verwerkt, het doel en de aard van de verwerking en informatie over met Franel bv deze gegevens kan delen. Voor meer informatie of vragen over het (privacy-)beleid van Franel bv kan de Gebruiker contact opnemen met Franel bv op gdpr@elinefransen.be.

De Gebruiker heeft recht op informatie over de opgeslagen gegevens en inzage daarin, evenals op aanpassing, rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van persoonsgegevens dan wel om de beperking van de verwerkingen verzoeken. Daarnaast heeft de Gebruiker het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Tenzij de Gebruiker om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens verzoekt, kan Franel bv de verzamelde persoonsgegevens bewaren tot 5 jaar jaar nadat de Gebruiker is afgemeld als klant, zich zelf heeft afgemeld als klant dan wel na afloop van het laatste contact vanwege de Gebruiker (maar gewoonlijk bewaart Franel bv de persoonsgegevens niet langer dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld).

Om haar dienstverlening te realiseren en optimaliseren, kan Franel bv de volgende persoonsgegevens van de Gebruiker vragen, verzamelen en/of verwerken:

 • Naam en voornaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ondernemingsnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • het IP-adres van de Gebruiker, de datum en tijd van zijn of haar bezoek aan de Website;

De Gebruiker is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan Franel bv dan wel ter beschikking stelt op of via de Website.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden door Franel bv verzameld voor de volgende doelstellingen en verwerkingen en op de vermelde grondslagen:

 • Zodat Franel bv contact kan opnemen met de Gebruiker voor vragen, het in behandeling nemen van opmerkingen en/of het uitvoeren van bestellingen of opdrachten;
 • Het verzenden van orderbevestigingen, facturen of betalingsverzoeken en andere informatie of documenten dan wel het stellen van vragen gerelateerd aan het bestaan, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst met Franel bv;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen, zoals het voorkomen van fraude;
 • Om de dienstverlening van Franel bv te verbeteren;
 • Voor direct marketing doeleinden, zoals het versturen van informatie over de producten en diensten die Franel bv aanbiedt, over evenementen die Franel bv organiseert of waaraan Franel bv deelneemt, met het oog op het aankondigen van acties en/of het formuleren van aanbiedingen;
 • Het afhandelen van betalingen;
 • In het kader van risicobeheer en kwaliteitscontrole;
 • In het kader van relatiebeheer en beheer van klantendossiers;

In voorkomend geval worden deze gegevens rechtstreeks overhandigd door het invullen van documenten, het elektronisch of telefonisch meedelen ervan of het overhandigen van visitekaartjes. Hierbij wordt verondersteld dat er uitdrukkelijke toestemming wordt gegeven voor het opslaan van de aangeleverde persoonsgegevens. Andere persoonsgegevens worden onrechtstreeks verzameld. Het kan hierbij gaan om publieke gegevens die onderworpen zijn aan publicatieplicht (zoals benoemingen) of gegevens die door de betrokkene zelf publiekelijk zijn gemaakt. Dergelijke publiek toegankelijke persoonsgegevens kunnen desgevallend worden opgeslagen. Toestemming hiervoor wordt verondersteld gezien deze gegevens uitdrukkelijk publiekelijk werden gemaakt.

De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Franel bv of één van de door Franel bv aangestelde verwerkers of om de verstrekte persoonsgegevens door Franel bv te laten overdragen aan de Gebruiker zelf of in opdracht van de Gebruiker direct aan een derde. Om de identiteit van de Gebruiker in zulke gevallen te controleren vraagt Franel bv om een kopie van de identiteitskaart van de Gebruiker mee te sturen (waarbij wordt aangeraden om de pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat).

Franel bv neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Persoonsgegevens worden alleen door dienstverleners van Franel bv geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang toe moeten hebben. Dienstverleners van Franel bv worden in voorkomend geval aan een geheimhoudingsplicht onderworpen. De volgende derden/dienstverleners kunnen in voorkomend geval kennisnemen van persoonsgegevens: sociaal secretariaat, accountant, juridisch adviseur, ICT-dienstverlener.  Indien de verwerking van persoonsgegevens door Franel bv geheel of gedeeltelijk is uitbesteed aan een derde, dan gebeurt dit krachtens een passende bewerkersovereenkomst/verwerkersovereenkomst waarin het doel van de verwerking is vastgelegd en afspraken worden gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Voor enige klacht over de verwerking van persoonsgegevens kan de Gebruiker contact opnemen met Franel bv op het e-mailadres gdpr@elinefransen.be. Bovendien heeft de Gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.