Algemene voorwaarden Eline Fransen (versie 2020)

 1. Algemeen. De rechtsverhouding tussen Eline Fransen Jewelry Design (Eline Fransen, Amerikalei 71 (bus 0/1), 2000 ANTWERPEN, KBO nr. / BTW BE 0834.395.978, elinefransen.com,Tel.: +32(0)479.26.78.75, e-mail: info@elinefransen.be) en de klant wordt uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke en wederzijds erkende overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar op de website: https://www.elinefransen.be/. Bij elke bestelling zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen dan wel aan de klant worden meegedeeld. Door iedere bestelling en aankoop van diensten of producten bij Eline Fransen Jewelry Design, al dan niet via de website, bevestigt de klant dat hij of zij deze algemene gebruiks- en verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Deze voorwaarden kunnen veranderd en aangepast worden door Eline Fransen Jewelry Design. Onder geen beding zullen de eventuele algemene voorwaarden van de klant toepassing vinden op de overeenkomst tussen Eline Fransen Jewelry Design en de klant. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
 1. Informatie en offertes. Eline Fransen Jewelry Design is actief als ontwerpster en producent van juwelen. De informatie die door Eline Fransen Jewelry Design publiek beschikbaar wordt gesteld (o.a. via de website) is van algemene aard en is onderhevig aan bijwerking en/of wijziging. Die informatie zelf is in principe niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De op de website weergegeven kleuren, vormen en/of materialen kunnen verschillen van de werkelijke kleuren, vormen en/of materialen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend. Eline Fransen Jewelry Design behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar diensten en producten te wijzigen. Alle offertes van Eline Fransen Jewelry Design worden vrijblijvend gedaan. De offertes zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en tarieven die door Eline Fransen Jewelry Design in acht worden genomen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt Eline Fransen Jewelry Design zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De offertes van Eline Fransen Jewelry Design kunnen Eline Fransen Jewelry Design niet binden tenzij ze door de klant werden ondertekend of anderszins onmiskenbaar aanvaard, de klant zich adequaat heeft geïdentificeerd en de offertes nadien door Eline Fransen Jewelry Design zijn bevestigd. Eline Fransen Jewelry Design bevestigt de bestellingen via de website en hun betaling via e-mail op het door de klant via de website opgegeven e-mailadres. Elke aanvaarde offerte q. bestelling houdt een betalingsverplichting in voor de klant. De bevestiging van de bestelling via de website door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.
 1. Bestellingen, prijzen en beschikbaarheid. De prijzen van de diensten en producten van Eline Fransen Jewelry Design gelden ten titel van inlichting en zijn aangeduid in euro. De prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten. Bij sommige bestellingen worden bijkomende behandelingskosten aangerekend. Eventuele bijkomende prestaties, niet rechtstreeks het voorwerp van de bestelling, zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan schommelingen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen geldend op het moment van de plaatsing van de bestelling zoals aangegeven op de website of anderszins vastgesteld of overeengekomen tussen Eline Fransen Jewelry Design en de klant. Elke verhoging van het Btw-tarief (of andere toepasselijke belastingen) tussen de bestelling en de uitvoering ervan zal ten laste van de koper vallen. Het aanbod en de prijzen van Eline Fransen Jewelry Design zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Eline Fransen Jewelry Design verwerkt de geplaatste bestellingen zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. Eline Fransen Jewelry Design behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij een ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant. Elke opzegging van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en schriftelijk te worden aanvaard.
 1. Verzendingen, leveringen en aanvaarding. Eline Fransen Jewelry Design levert de bestelde diensten en/of goederen op het tijdstip, de plaats en in de omstandigheden bepaald in de bevestiging van de bestelling en in principe slechts na volledige betaling van de prijs. Leveringstermijnen zijn benaderend en worden louter te indicatieven titel vermeld. Eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. Leveringen worden verzonden op kosten en risico (onder andere van opslag, laden, transport en lossen) van de klant. Leveringen worden geacht te zijn aanvaard behoudens uitdrukkelijke betwisting via aangetekend schrijven gericht aan Eline Fransen Jewelry Design verzonden binnen de 14 kalenderdagen na levering.
 1. Herroeping. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in de hoedanigheid van consument een bestelling voor een product plaatsen bij Eline Fransen Jewelry Design via de website. De klant heeft enkel in dat geval het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Eline Fransen Jewelry Design door middel van een ondubbelzinnige verklaring (aangetekend of e-mail, dan wel door gebruik van het op de website ter beschikking gestelde modelformulier) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt. De klant moet het product onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Eline Fransen Jewelry Design of een door haar aangewezen derde. De directe kosten voor het terugzenden van het product worden aan de klant aangerekend. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is (bijvoorbeeld door beschadiging), behoudt Eline Fransen Jewelry Design zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van het product door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Enkel het product dat zich in de originele verpakking bevindt, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kan worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Eline Fransen Jewelry Design alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, met betrekking tot het teruggezonden product, aan de klant terugbetalen. Bij verkoopovereenkomsten zal Eline Fransen Jewelry Design wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen. Indien, ten gevolge van een keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Eline Fransen Jewelry Design voorgestelde levering, bijkomende kosten worden veroorzaakt, worden deze niet terugbetaald door Eline Fransen Jewelry Design. Dit recht is niet van toepassing bij de levering van een volgens de specificaties van de klant vervaardigd product (bijvoorbeeld op maat of op specifieke vraag volgens ontwerp van Eline Fransen Jewelry Design ) of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 1. Verbreking. Indien de klant of Eline Fransen Jewelry Design één van hun essentiële verbintenissen niet nakomt, zoals de tijdige en volledige betaling door de klant, verbreking van de bestelling na bevestiging ervan of levering door Eline Fransen Jewelry Design, heeft de andere partij die niet in gebreke is het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de prijs van de bestelde producten, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
 1. Facturatie en Betalingen. Bestellingen via de website dienen onmiddellijk te worden betaald bij de bestelling zoals vermeld bij de bestelling via de website door overschrijving. In het algemeen en daarbuiten geldt dat de facturen of betalingsverzoeken van Eline Fransen Jewelry Design contant betaalbaar zijn bij aankoop of betaalbaar op het rekeningnummer IBAN: BE27 7370 3296 3673 (BIC: KREDBEBB) uiterlijk op de op de factuur of het betalingsverzoek vermelde vervaldatum. De betaling dient desgevallend het factuurnummer te vermelden. Ingeval van wanbetaling of laattijdige betaling zal van rechtswege, en zonder dat een aanmaning noodzakelijk zal zijn, van dag tot dag een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan, afhankelijk van de aard van de rechtsverhouding, (i) de gewone wettelijke intrestvoet verhoogd met 5% zonder dat deze intrest lager kan zijn dan 10% per jaar, dan wel (ii) de intrestvoet vastgesteld in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties, in ieder geval vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag q. de prijs ter dekking van invorderingskosten veroorzaakt door niet-betaling, met een minimum van 75,00 EUR (onverminderd het recht van de schuldeiser om vergoeding te vorderen van de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door niet-betaling) en alle andere wettelijk verschuldigde kosten. Elke niet-tijdige betaling of wanbetaling maakt tevens van rechtswege alle op dat moment eventueel reeds verstuurde en nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar en bovendien zal elke toegestane betalingsfaciliteit of korting vervallen. Indien de klant in staat van faillissement of collectieve schuldenregeling werd verklaard, behoudt Eline Fransen Jewelry Design zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van Eline Fransen Jewelry Design. Protest over de facturen of betalingsverzoeken van Eline Fransen Jewelry Design dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen 7 dagen na levering. Eline Fransen Jewelry Design behoudt zich het recht voor de wijze van facturatie aan te passen in het algemeen of in functie van de behoeften van de klant. De klant stemt principieel in met elektronische facturatie en elektronische communicatie vanwege Eline Fransen Jewelry Design.
 1. Alle door Eline Fransen Jewelry Design geleverde producten, zelfs als ze geïncorporeerd zijn, blijven de eigendom van Eline Fransen Jewelry Design tot de volledige betaling van de prijs, i.e. de hoofdsom vermeerderd met de eventuele interesten, kosten en belastingen. Zolang de volledige betaling niet heeft plaats gevonden, is de klant er niet toe gerechtigd ze te gebruiken, verkopen, in pand te geven, of als waarborg te gebruiken ten gunste van derden.
 1. Aansprakelijkheid. Eline Fransen Jewelry Design is niet gehouden tot vergoeding voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de door Eline Fransen Jewelry Design geleverde of verkochte diensten of producten. Eline Fransen Jewelry Design staat niet in voor fouten begaan door onderaannemers. Indien de aansprakelijkheid van Eline Fransen Jewelry Design zou komen vast te staan, wordt de aansprakelijkheid van Eline Fransen Jewelry Design beperkt tot directe en materiële schade, met uitsluiting van o.m. winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten en/of vorderingen van derden. De aansprakelijkheid van Eline Fransen Jewelry Design zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het geleverde, tot terugbetaling van het gefactureerde bedrag per levering of tot de dekkingslimiet van de aansprakelijkheidsverzekering onder aftrek van gemaakte kosten. Eline Fransen Jewelry Design is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, tekortkomingen van de klant zoals verkeerd gebruik of foute behandeling of voor een daad van de klant of een derde. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de verkochte producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze aanwendt. Een door Eline Fransen Jewelry Design verkocht product met een door haar aanvaard gebrek wordt desgevallend vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Eline Fransen Jewelry Design zich het recht voor het product te vervangen door een gelijkaardig artikel of de klant terug te betalen onder aftrek van gemaakte kosten.
 1. Geschillen en bevoegdheid. In geval van enige betwisting tussen Eline Fransen Jewelry Design en de klant in verband met het gebruik van de diensten van Eline Fransen Jewelry Design, de aankoop van de producten van Eline Fransen Jewelry Design en/of de toepassing of de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst tussen Eline Fransen Jewelry Design en de klant zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door Eline Fransen Jewelry Design houdt nooit een afstand van recht in. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg.
 1. Intellectuele rechten. De goederen, diensten en daarin vervatte ontwerpen geleverd door Eline Fransen Jewelry Design alsook de inhoud en alle onderdelen van de website van Eline Fransen Jewelry Design (met inbegrip van merken, logo’s, ontwerpen, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software e.d.) zijn beschermd door intellectuele rechten (o.m. het auteursrecht en het merkenrecht) die toebehoren aan Eline Fransen Jewelry Design of aan derden die het gebruik ervan aan Eline Fransen Jewelry Design hebben toegestaan. De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De levering van goederen of diensten door Eline Fransen Jewelry Design houdt geen enkele overdracht of terbeschikkingstelling van haar intellectuele rechten in. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook en op welke wijze dan ook, om een automatische link in te stellen tussen de website van Eline Fransen Jewelry Design en een andere website dan wel enige link die automatisch terugkoppelt naar de website van Eline Fransen Jewelry Design, zonder toestemming van Eline Fransen Jewelry Design. Enige inbreuk op de intellectuele rechten kan burgerrechtelijk en strafrechtelijk worden vervolgd in overeenstemming met de geldende wetgeving.